:visited

La  pseudo-class CSS :visited representa enllaços que l'usuari ja ha visitat. Per motius de privadesa, els estils que es poden modificar utilitzant aquest selector són molt limitats

/*  Selecciona qualsevol <a> que s'hagi visitat */
a:visited {
  color: green;
}

Els estils definits per la pseudo-class :visited seran anul·lats per qualsevol pseudo-class posterior relacionada amb l'enllaç (:link, :hover o :active) que té com a mínim la mateixa especificitat. Per donar-li un estil apropiat als enllaços, col·loqueu la regla :visited després de la regla :link però abans de :hover i :active, tal com ho defineix l'ordre LVHA: :link:visited:hover:active.

Restriccions d'estil

Per motius de privadesa, els navegadors limiten estrictament quins són els estils que es podem aplicar mitjançant aquesta pseudo-class, i com es poden utilitzar:

Nota: Per obtenir més informació sobre aquestes limitacions i els motius que hi ha darrere, consulteu Privadesa i el selector :visited.

Sintaxi

:visited

Exemple

Les propietats que d'altra manera no tindrien color o serien transparents no es poden modificar amb :visited. De les propietats que es poden establir amb aquesta pseudo-class, probablement el vostre navegador tingui un valor predeterminat només per color i column-rule-color. Per tant, si voleu modificar les altres propietats, haureu de donar-los un valor base fora del selector :visited.

HTML

<a href="#test-visited-link">Have you visited this link yet?</a><br>
<a href="">You've already visited this link.</a>

CSS

a {
  /* Specify non-transparent defaults to certain properties,
     allowing them to be styled with the :visited state */
  background-color: white;
  border: 1px solid white;
}

a:visited {
  background-color: yellow;
  border-color: hotpink;
  color: hotpink;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':visited' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':visited' in that specification.
Working Draft Cap canvi.
Selectors Level 3
The definition of ':visited' in that specification.
Recommendation Cap canvi.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':visited' in that specification.
Recommendation Aixeca la restricció per aplicar solament :visited a l'element <a>. Permet als navegadors restringir el seu comportament per raons de privadesa.
CSS Level 1
The definition of ':visited' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.5 3.5 1.0
Restriccions en les propietats CSS permeses en una declaració usant :visited 6 (Yes) 4.0 (2.0) 8 (or earlier) ? 5.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4.4 (Yes) 1.0 (1.0) 11 37 9.3

Vegeu també