<flex>

<flex> CSS data type یک فاصله طولی منعطف را در یک جعبه محتوی گرید مشخص می‌کند. این نوع مقدار در grid-template-columns, grid-template-rows و سایر موارد مشابه استفاده می‌شود.

سینتکس

نوع داده <flex> به صورت <number> و در ادامه fr استفاده می‌شود. واحد fr کسری از فضای باقیمانده در جعبه محتوی گرید است. مانند سایر مقادیر در سی‌اس‌اس، بین مقدار و واحد فاصله‌ای نیست.

مثال

1fr    /* استفاده از یک عدد طبیعی */
2.5fr  /* استفاده از یک عدد اعشاری */

خصوصیات

خصوصیت وضعیت توضیحات
CSS Grid Layout
The definition of '<flex>' in that specification.
Candidate Recommendation تعریف اولیه.

سازگاری با مرورگرها

BCD tables only load in the browser

مقالات مرتبط