Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Nội dung tóm tắt

Cú pháp :last-of-type (CSS pseudo-class) đại diện cho phần tử cuối cùng trong danh sách các phần tử con có chung phần tử cha trong phép chọn css.

Syntax

:last-of-type

Example

Để chỉ định phần tử cuối cùng bên trong thẻ <p> , bạn có thể sử dụng cú pháp:

p em:last-of-type {
  color: lime;
}
<p>
  <em>I'm not lime :(</em>
  <strong>I'm not lime :(</strong>
  <em>I'm lime :D</em>
  <strong>I'm also not lime :(</strong>
</p>

<p>
  <em>I'm not lime :(</em>
  <span><em>I am lime!</em></span>
  <strong>I'm not lime :(</strong>
  <em>I'm lime :D</em>
  <span><em>I am also lime!</em> <strike> I'm not lime </strike></span>
  <strong>I'm also not lime :(</strong>
</p>

...hết quả trả về:

Specifications

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of ':last-of-type' in that specification.
Working Draft No change
Selectors Level 3
The definition of ':last-of-type' in that specification.
Recommendation Initial definition

Trình duyệt (browser) tương thích

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 (Yes) 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, dungjk
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,